माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

विद्यालय खोल्ने तथा कक्षा थप अनुमति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा ३ दिन देखि १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
गाउँपालिका अध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ शिक्षा शाखा प्रमुख/ गाउँ कार्यपालिका
सेवा दिने कार्यालय: 
माईजोगमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आ.ऐ. मा तोके वमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

• शिक्षा नियमावली अनुसुची १ बमोजिमको निवेदन
• शैक्षिक गुठीको विधान वा प्रवन्धपत्र वा नियमावलीको प्रतिलिपी
• जग्गा धनी प्रमाण पर्जा वा भाडामा लिने भए वहाल सम्झौता पत्र
• प्रस्तावित विद्यालयको नक्सा
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
• शिक्षा ऐन तथा नियमावली एवम् प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कागजातहरु

प्रक्रिया: 

• निवेदन तोक आदेश
• दर्ता गर्ने आवश्यक जाँचबुझ र अध्ययन पछि प्रभावकारी देखिएमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार सिफारिस गर्ने ।