FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

menu

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निकासा तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।

२०७९/८० 06/19/2023 - 11:57

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ८१ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/26/2020 - 10:23 PDF icon ८१ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ८० औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/26/2020 - 10:21 PDF icon ८० औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७९ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/26/2020 - 10:19 PDF icon ७९ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७८ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/26/2020 - 10:18 PDF icon ७८ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७७ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 02/26/2020 - 10:15 PDF icon ७७ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७६ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/09/2019 - 16:18 PDF icon ७६ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७५ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/09/2019 - 16:17 PDF icon ७५ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७४ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:40 PDF icon ७४ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७३ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:39 PDF icon ७३ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

Pages