माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष (वडा न. १)

फोन नं: ९८४२६३६३८१

वडा अध्यक्ष (वडा न. २)

फोन नं: ९८४२६४०४०७

वडा अध्यक्ष (वडा न. ३)

फोन नं: ९८४२६३६९८८

वडा अध्यक्ष (वडा न. ४)

फोन नं: 9745269534

वडा अध्यक्ष (वडा न. ५)

फोन नं: ९७४९४७९६३९

वडा अध्यक्ष (वडा न. ६)

फोन नं: ९८४२७२४३९१

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२६८५५१३

उपाध्यक्ष

ईमेल: prabinar129@gmail.com
फोन नं: ९८६५७०९७३०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४५२६५८९३

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०४९०९४९६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४४६१४६२४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४२१२७८७३

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य