माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
योजनाको दुरी अनुसार ३ देखि १० दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा प्रमुख/ ईन्जिनियर/ सब ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालय: 
माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, नयाँबजार
सेवा शुल्क: 
नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 

• योजनाको विवरण वार्षिक कार्यक्रममा परेको प्रमाण र योजना कार्यान्वयन तालिका

प्रक्रिया: 

• ईन्जिनियर / सव ईन्जिनियरले स्थलगत भ्रमण नापजाँच गरी लागत अनुमान उपलब्ध गराउने ।